Regulamin sprzedaży usług w postaci szkoleń stacjonarnych


§1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Szkolenia – usługi szkoleniowe oraz kursy oferowane przez Sprzedawcę wskazane na stronie internetowej BEAUTYEXPERT posiadającej adresy https://www.beautyexpert.edu.pl, i https://www.beautyexpert.zgora.pl.
 2. Sklep Internetowy– serwis internetowy w układzie sklepu prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie BEAUTYEXPERT posiadającej adresy  https://www.beautyexpert.edu.pl, i https://www.beautyexpert.zgora.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, adres poczty elektronicznej: biuro@beautyexpert.zgora.pl, numer telefonu kontaktowego +48 607 412 001.
 3. Sprzedawca BEAUTYEXPERT Sp. z o.o. , stałe miejsce prowadzenia działalności w 65-001 Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego, nr 43, lok. 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9292044516,
 4. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Konsument– Klient o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 6. Przedsiębiorca– Klient prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 7. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym,
 8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Szkoleń,
 9. Umowa – umowa sprzedaży Szkoleń w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego,
 10. Operator Płatności Dotpay Sp. z o.o.
 11. Załączniki – Regulamin dotyczący kursów, Umowa dotycząca szkoły kosmetycznej, Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, stanowiące załącznik do regulaminu.

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca umożliwienia Klientom zapoznania się ze Szkoleniami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz umożliwia zawieranie na odległość umów sprzedaży Szkoleń.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Szkoleń przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w tym zwłaszcza zobowiązany jest nie naruszać, w jakikolwiek sposób, praw Sprzedawcy i osób trzecich do opublikowanych w Sklepie Internetowym wizerunków, utworów i znaków towarowych, chronionych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą prawo własności przemysłowej i innymi przepisami prawa. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zwłaszcza w celu usunięcia awarii albo zakończenia działalności prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, co jednak nie będzie miało żadnego wpływu na umowy uprzednio zawarte z Klientami, w szczególności nie będzie wyłączać, ograniczać lub naruszać żadnych praw nabytych przez Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego jest darmowe i nie wymaga dokonania rejestracji przez Klienta.

§3. Informacje o towarach, usługach i cenach.

 1. Informacje o oferowanych do sprzedaży Szkoleniach przez Sklep Internetowy zamieszczone są na stronie BEAUTYEXPERT posiadającej adresy https://www.beautyexpert.edu.pl, i https://www.beautyexpert.zgora.pl.
 2. Opisy szkoleń zawierają w szczególności informacje o tematyce szkolenia, lokalizacji, programie Szkolenia, ilości godzin lekcyjnych, terminach i godzinach odbywania się Szkoleń liczbie https://www.beautyexpert.zgora.pluczestników, cenie, kwocie zadatku, narzędziach oraz materiałach szkoleniowych zapewnianych przez Sprzedawcę.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, podawane są w złotych polskich.
 4. Informacje o Szkoleniach, reklamy i cenniki prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią skierowane do ogółu osób zaproszenie do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Szkolenia stanowią usługę i polegają na spotkaniu Klienta z osobą prowadzoną Szkolenie, wyznaczoną przez Sprzedawcę, w ramach którego przeprowadzany jest ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia Klienta, zgodnie z informacją wskazaną w opisie Szkoleń opublikowanych w Sklepie Internetowym.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania ustalonych terminów Spotkań z ważnych powodów.
 7. W trakcie Szkolenia Klient jest zobowiązany są do stosowania się do zaleceń i wskazówek Sprzedawcy lub osoby prowadzącej Szkolenie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwania Szkolenia, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient nie stosuje się do zaleceń i wskazówek Sprzedawcy lub osoby prowadzącej Szkolenie, jak również gdy narusza przepisy prawa, Regulaminu, czy regulamin obiektu, w którym odbywa się Szkolenie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca zachowuje prawo do zatrzymania całości otrzymanego od Klienta wynagrodzenia.

§4. Zakup Usług.

 1. Stronami umowy sprzedaży Szkoleń zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu Internetowego BEAUTYEXPERT posiadającej adresy https://www.beautyexpert.edu.pl, i https://www.beautyexpert.zgora.pl. po przejściu całej procedury zapisów on-line.
 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 5. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Szkoleń. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 6. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 8. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 9. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@beautyexpert.zgora.pl.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§5. Procedura składania zamówienia Szkoleń.

 1. W celu zakupu Szkolenia Klient musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać usługę np. szkołę, szkolenie lub kurs spośród dostępnych Szkoleń w ofercie zamieszczonej w Sklepie. Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług lub ich pakietów,
  • kliknąć w przycisk „ZAPISY” lub „ZAPISZ SIĘ DO ROCZNEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ” i uzupełnić formularz zapisów po przez podanie imienia i nazwiska, adresu email, ewentualnie numeru telefonu, w polu uwagi można podać dane do faktury VAT.
  • wybrać kurs jaki interesuje Klienta,
  • zaakceptować regulamin wraz z Załącznikami – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Szkolenia,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, – przetwarzania danych jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Szkolenia,
  • kliknąć w przycisk „WYŚLIJ”,
 2. Po kliknięciu w przycisk „WYŚLIJ”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę zawierającą link do Operatora Płatności celem dokonania zapłaty zadatku za wybraną Usługę. Do kupującego zostanie wysłana również wiadomość email na adres podany w formularzu zapisów, w której treści będzie zawarty link do Operatora Płatności celem dokonania zapłaty zadatku za wybraną Usługę.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę, a w przypadku usługi szkolenia online Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

§6. Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Szkolenia do Sprzedawcy.
 2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług, rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienia od umowy Konsument dokonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem, np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku Szkoleń stanowiących usługi, jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 8. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyn. Klientowi, poza roszczeniem o zwrot dokonanej zapłaty, nie przysługują w stosunku do Sprzedawcy żadne roszczenia odszkodowawcze, w związku z wykonanym przez Sprzedawcę prawem do odstąpienia od zawartej umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może zostać dokonane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§7. Odpowiedzialność za wady.

 1. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Szkolenie bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@beautyexpert.zgora.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§8. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym zwłaszcza w procesie składania Zamówienia jest Dominika Korczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BEAUTYEXPERT Sp. z o.o., stałe miejsce prowadzenia działalności w 65-001 Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego, nr 43, lok. 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9292044516.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu zawarcia i wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży umów świadczenia usług na rzecz Klienta, jak również umów świadczenia innych usług drogę elektroniczną, stosownie do postanowień Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych przez Klienta, oznaczonych jako konieczne w procesie składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub świadczenia przez Sprzedawcę innej usługi drogą elektroniczną, stosownie do postanowień Regulaminu, uniemożliwia zawarcie i wykonanie takiej umowy.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§9. Postanowienia końcowe.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Załączników, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aktualności