Regulamin szkolenia

Regulamin określa zasady korzystania z usługi jednorazowej „Zapisy do szkoły online” dostępnej na stronie https://www.beautyexpert.edu.pl/zapisy-do-szkoly-online/. Skorzystanie z tej usługi wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.


§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Klient – osoba wypełniająca Formularz Rejestracyjny, dokonująca zakupu Usługi dostępnymi w Serwisie metodami płatności i uzyskująca w zamian Dostęp do Konta oraz możliwość zapisania na odpłatne Szkolenie organizowane przez Sprzedawcę. Klientami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca złożenie Konta dla Klienta i uzyskanie przez Niego Dostępu do Konta za pomocą Danych dostępowych przekazanych przez Sprzedawcę. Zasady funkcjonowania Konta określa odrębny Regulamin dostępny na stronie: www.beautyexpert.io

Dane dostępowe – unikatowy login i hasło udostępniane Klientowi po prawidłowym odnotowaniu płatności za zakup Usługi, które przesyłane są przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia, a które umożliwiają korzystanie z Konta. Zasady funkcjonowania Konta określa odrębny Regulamin.

Szkolenie on-line – odpłatne świadczenie prowadzone przez Sprzedawcę z poziomu funkcjonalności Konta dla Klientów, którzy skorzystali z Usługi.

Formularz rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Klient podczas zakupu Usługi.

Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Klienta lub generowany przez Serwis w procesie odzyskiwania hasła.

Nazwa Użytkownika (Login) – adres e-mail definiowany przez Klienta podczas procesu rejestracji.

Operator Płatności – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 – Przelewy24.pl

Konto, dostęp do Konta – zbiór danych dotyczących Klienta na platformie internetowej dostępnej na stronie: www.beautyexpert.io który zostaje utworzony przez Sprzedawcę i do którego dostęp Klient uzyskuje w ramach skorzystania z Usługi uregulowanej w niniejszym Regulaminie. Zasady funkcjonowania Konta określa odrębny regulamin dostępny na ww. stronie.

Polityka Prywatności – dokument dostępny na stronie https://www.beautyexpert.edu.pl/zapisy-do-szkoly-online/, którego treść Klient musi zaakceptować, aby skorzystać z Usługi jednorazowej „Zapisy do szkoły on-line”.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.beautyexpert.edu.pl/zapisy-do-szkoly-online/, którego treść Klient musi zaakceptować, aby skorzystać z Usługi jednorazowej „Zapisy do szkoły on-line”.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://www.beautyexpert.edu.pl/

Sprzedawca – BEAUTYEXPERT Sp. z o.o., ul. Mieczykowa 18a, 65-012 Zielona Góra, NIP: 9292044516, REGON: 387167237, KRS: 0000822420, e-mail:biuro@beautyexpert.zgora.pl


§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługa świadczona jest przez Sprzedawcę. Usługa świadczona odpłatnie przez Sprzedawcę polega na założeniu Konta dla Klienta na stronie www.beautyexpert.io i umożliwienia Klientowi korzystania z Konta za pomocą Danych Dostępowych, w szczególności możliwość zapisania się na Szkolenie on-line organizowane w danym czasie przez Sprzedawcę. Zasady funkcjonowania Konta określa odrębny Regulamin.
 2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy skorzystania z Usługi. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Usługi. Przed skorzystaniem z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Skorzystanie z Usługi wymaga połączenia z Internetem. Koszty połączenia internetowego z Serwisem są ustalane przez operatorów, z usług których korzysta Klient. Sprzedawca nie pobiera z tego tytułu opłat.
 5. Skorzystanie z Usługi nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani oprogramowania. Klient przyjmuje do wiadomości, że do dokonania zakupu oraz skorzystania z Usługi świadczonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu konieczne jest m.in. spełnienie podstawowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, z którego korzystają tj.:
  – przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  – włączona obsługa JavaScript
  – włączona obsługa plików Cookies
  – dostęp do Internetu,
  – powszechny system operacyjny,
  – możliwość odtwarzania plików wideo,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do możliwości skorzystania z Usługi. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostawie Usługi na stronie https://www.beautyexpert.edu.pl/zapisy-do-szkoly-online/ bądź zakłócenia spowodowane właściwościami sieci bądź sprzętu, z którego korzysta Klient.
 7. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach Formularza rejestracyjnego.

§ 3. ZAKUP USŁUGI

 1. W celu skorzystania z Usługi, Klient musi podjąć kroki zgodnie z instrukcją na stronie https://www.beautyexpert.edu.pl/zapisy-do-szkoly-online/, w szczególności wypełnić Formularz rejestracyjny podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności oraz wpłacić cenę w wysokości 200 zł (słownie: dwustu złotych). W przypadku osób fizycznych konieczne jest zaakceptowanie oświadczenia zawierającego klauzulę: “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BEAUTYEXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Mieczykowa 18A, 65-012 Zielona Góra, w celu realizacji usługi jednorazowej „Zapisy do szkoły on-line” i wiążącego się z nią założeniem konta i uzyskania danych dostępowych do konta. Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o dobrowolności wyrażonej zgody i możliwości odwołania jej w każdym czasie oraz zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącym praw względem moich danych osobowych zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności” – akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i oświadczenia jest dobrowolna, ale niezbędna do skorzystania z Usługi.
 2. Zaznaczenie na stronie Formularza rejestracyjnego dobrowolnego oświadczenia zawierającego klauzulę „Wyrażam zgodę na natychmiastowe wykonanie Usługi przed upływem 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, czego skutkiem jest utrata przez mnie prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny” oznacza zgodę na niezwłoczne zrealizowanie Usługi poprzez założenie Konta i wpisanie na listę uczestników Szkolenia on-line organizowanego Sprzedawcę, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od zawartej umowy, o czym szerzej w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Zapłata ceny umożliwia Dostęp do Konta na czas nieoznaczony za pomocą otrzymanych na skrzynkę elektroniczną Klienta Danych dostępowych i umożliwia zapisanie się na Szkolenie organizowane przez. W tym czasie Klient może więc korzystać z odpłatnych usług przewidzianych w Koncie, w tym wziąć udział w Szkoleniu on-line, których zasady korzystania określa odrębny regulamin. Dostęp do Konta przez czas nieoznaczony wynikający ze skorzystania z Usługi uregulowanej w niniejszym Regulaminie nie oznacza nielimitowanego dostępu do odpłatnych usług dostępnych z poziomu Konta, które uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie www.beautyexpert.io
 4. Klient dokonując zapłaty może wybrać metodę płatności: szybki przelew lub kartę płatniczą. W przypadku wyboru karty, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać zadatek (200zł)”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Usługę.
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę internetową z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę w postaci Usługi uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę dokumentującą zrealizowany zakup musi skierować taką prośbę w formie wiadomości e-mail na adres mailowy Sprzedawcy, wskazując w jej treści pełne dane.
 7. Sprzedawca może anulować zamówienie i odmówić realizacji Usługi Klientowi w przypadku:
  – nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza,
  – wskazania przez Klienta nieprawdziwych danych,
  – naruszenia przez Klienta praw Sprzedawcy lub osób trzecich,
  – naruszenia przez Klienta któregokolwiek zapisu niniejszego regulaminu,
  – kiedy Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  – kiedy Klient wykorzystuje Serwis do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
  – kiedy Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie Serwisu, na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  – kiedy Klient udostępnienia login i hasło osobom trzecim.
 8. W przypadku gdy zamówienie nie było możliwe do zrealizowania z jakiegokolwiek powodu wówczas Sprzedawca poinformuje Klienta o tymczasowym braku możliwości aktywacji Dostępu do Konta oraz o czasie, w przeciągu którego problem zostanie rozwiązany. Klient nie może domagać się z tego tytułu odszkodowania ani innych świadczeń mających wynagrodzić Klientowi czasowy brak dostępu do świadczenia objętego Usługą.

§ 4. KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Dostęp do Konta zostaje Klientowi udostępniony poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Danych dostępowych. Przesłanie Klientowi Danych dostępowych oznacza potwierdzenie realizacji umowy dotyczącej usługi jednorazowej „Zapisu do szkoły on-line” uregulowanej w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich Danych dostępowych, a także do zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie danych dostępowych Klienta przez osobę nieuprawnioną z uwagi na nieprawidłowe zabezpieczenie tych danych.
 3. Koszt usług dostępnych w Koncie, w tym związanych z udziałem w Szkoleniu on-line organizowanym przez Sprzedawcę określony jest bezpośrednio w Koncie. Zasady działania Konta, blokady i usunięcia Konta, ustalania cen za usługi dostępne z poziomu Konta, akcji promocyjnych i rabatowych określa odrębny regulamin dostępny na stronie www.beautyexpert.io.Uregulowania i zmiany w powyższym zakresie nie mają wpływu na cenę i zasady skorzystania z Usługi.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania ceny i zasad skorzystania z Usługi z zastrzeżeniem, że Dostęp do konta odbywa się według zasad obowiązujących w momencie zakupu Usługi przez Klienta.
 5. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu Dostępu do konta i możliwości skorzystania z Usługi w przypadku zakończenia działalności bądź działania Konta, Serwisu, o czym uprzedzi Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Sprzedawca informuje o możliwości zablokowania Klientowi dostępu do Konta bez uprawnienia do zwrotu ceny za zakup Usługi w wypadkach wskazanych w Regulaminie dostępnym pod adresem www.beautyexpert.io.

§ 5. ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY (KONSUMENCI)

 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą konsumentów. Ponadto te zapisy dotyczą osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient, który skorzystał z Usługi, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (otrzymania wiadomości mailowej potwierdzającej zapisanie do Rocznej Szkoły Kosmetycznej). Klient traci to prawo, jeżeli wyraził zgodę na natychmiastowe uruchomienie Dostępu do Konta poprzez zaznaczenie pozycji na stronie Serwisu zawierającej Formularz rejestracyjny o treści: „Wyrażam zgodę na natychmiastową realizację Usługi, przed upływem 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, czego skutkiem jest utrata przez mnie prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny”.
 3. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – w formie pisma tradycyjnego wysłanego pocztą na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie wiadomości e-mail na skrzynkę elektroniczną na adres biuro@beautyexpert.zgora.pl.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany wysłać informację dotyczącą realizowania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu od dnia otrzymania wiadomości mailowej potwierdzającej zapisanie do Rocznej Szkoły Kosmetycznej z adresu: biuro@beautyexpert.zgora.pl.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może odmówić zwrotu całości lub części otrzymanych płatności w przypadku aktywnego korzystania przez Klienta z Konta przed odstąpieniem od umowy. Za aktywne korzystanie z Konta uznaje się co najmniej dwukrotne zalogowanie z wykorzystaniem Danych dostępowych.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony: https://www.beautyexpert.edu.pl/zapisy-do-szkoly-online/, w szczególności w zakresie działania Formularza rejestracyjnego i obsługi wiadomości mailowej.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych obsługiwanej przez Operatora Płatności należy zgłaszać bezpośrednio Operatorowi Płatności zgodnie z warunkami transakcji płatniczej. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi i funkcjonowania Formularza rejestracyjnego należy zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@beautyexpert.zgora.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta w formie mailowej na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania reklamacji, chyba, że domagał się on odpowiedzi w formie tradycyjnej tj. pisemnej a wskazany w mailu reklamacyjnym adres korespondencyjny.
 5. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Usługę.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Klientów z Usługi, jest prawo polskie.
 2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Jeżeli część postanowień Regulaminu jest lub okaże się nieważnymi lub nieskutecznymi nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi stosuje się Regulamin dostępny na www.beautyexpert.io
 5. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Postanowienia Regulaminu są obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientowi na stronie Serwisu.
 7. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 8. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w niniejszym Regulaminie i innych Regulamin, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.

Aktualności