Regulamin szkolenia

Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany zapoznać się i pisemnie poświadczyć, że akceptuje i przyjmuje do stosowania bez zastrzeżeń Regulamin szkolenia wraz z opisem Szkolenia przedstawionym na stronie internetowej Organizatora.


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, należy przez to rozumieć
  • BEAUTYEXPERT Sp. z o.o.
  • ul. Wojska Polskiego 43/1, 65-001 Zielona Góra
  • NIP: 9292044516
  • Kontakt telefoniczny (od pon do pt, w godz. 9:00-15:30): 607 412 001, 533 651 162
  • e-mail: biuro@beautyexpert.zgora.pl
 2. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Uczestniku, to należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponującą zdolnością prawną, która wyraziła chęć uczestniczenia w organizowanym przez Organizatora Szkoleniu, po spełnieniu innych wymienionych w niniejszym Regulaminie przesłanek.
 3. Natomiast przez Konsumenta należy rozumieć – Klienta będący konsumentem w rozumieniu w art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną, która dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Liczebność grupy ustala się na każdy kurs osobno. W okresie formowania grupy liczebność grupy może być większa lub mniejsza. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany w każdym czasie programu szkolenia, miejsca lub czasu jego odbywania. Organizator informuje Uczestników o każdorazowej zmianie przedmiotu szkolenia, trenera, miejsca lub czasu jego odbywania poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej (adres e-mail). W przypadku dokonania przez Organizatora takiej zmiany, jeśli Uczestnikowi upłynął już 14-dniowy (czternastodniowy) termin do odstąpienia od umowy, Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w takim Szkoleniu i odstąpić od umowy w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji o dokonanej przez Organizatora zmianie. Organizator zastrzega, że Szkolenie odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenia się na niego określonej minimalnej liczby uczestników. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do odwołania Szkolenia, gdy liczba jego uczestników nie osiągnie takiego ustalonego minimum. Organizator może skorzystać z uprawnienia do odwołania Szkolenia nie później, niż na 3 (trzy) dni przed planowanym jej rozpoczęciem. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odwołania danego Szkolenia, Organizator informuje Uczestników, którzy nabyli tę Szkolenie, mailowo bądź telefonicznie o jej odwołaniu, a także dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności uiszczonych przez Uczestnika za takie Szkolenie środków, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) od dnia powiadomienia Uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zastrzeżenia maksymalnej liczby Uczestników mogących wziąć udział w Szkoleniu. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników mogących wziąć udział w danym Szkoleniu, uniemożliwione zostanie składanie dalszych zamówień na takie Szkolenie. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej ustalonego limitu Szkolenie może zostać przekształcony w Szkolenie indywidualne lub zostać rozwiązane. Uczestnicy mogą kontynuować naukę w innych grupach o zbliżonym poziomie lub w innym Szkoleniu organizowanym do 6 mcy od dnia rozwiązania Szkolenia. W przypadku braku takich grup otrzymują zwrot uiszczonej kwoty bez zadatku, który jest bezzwrotny.
 5. Gwarancją uczestnictwa w Szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza i opłacenie zadatku w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy Organizatora numer: 65 1020 4795 0000 9402 0359 4728. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie w przeciągu 2 dni roboczych wysłane potwierdzenie, o zapisaniu na listę kursantów. Zadatek odliczany jest od kosztu kursu i jest bezzwrotny. Pozostałą część należy uregulować zgodnie z podpisaną umową uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Po otrzymaniu wpłaty za szkolenie Organizator na prośbę Uczestnika wystawia fakturę VAT.
 7. Brak zapłaty zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w Szkoleniu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla Uczestnika.
 8. O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

§ 2. Ogólne zasady szkolenia/kursu

 1. Liczba godzin Szkolenia jest określona dla każdego typu Szkolenia. Przy obliczaniu ilości zajęć uwzględniono przerwy świąteczne, ferie, terminy egzaminów, itp.
 2. Cena kursu i terminy wpłat są określone każdorazowo w umowie dla danego Szkolenia.
 3. Cena Szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat/dyplom ukończenia szkolenia w języku polskim.
 4. Każdy uczestnik Szkolenia zobowiązany jest podpisać listę obecności na Szkoleniu.
 5. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą Uczestnicy szkolenia/kursu.
 6. W celu zadbania o komfort nauki w czasie trwania zajęć by ułatwić wykładowcy/ trenerowi prowadzenie zajęć i nie zakłócać nauki innym Uczestnikom,telefon komórkowy musi być wyciszony. Rozmowy telefoniczne należy prowadzić poza obszarem sali wykładowej a konwersację pomiędzy Uczestnikami należy prowadzić szeptem.
 7. Wspólnie dbamy o miłą i sympatyczną atmosferę na kursie, kulturę słownictwa oraz z należytym szacunkiem odnosimy się do wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia. Uczestnik dba o powierzone mu produkty i sprzęt na zajęciach.
 8. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania swojego miejsca pracy.
 9. Ochrona danych osobowych – Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Uczestników szkolenia są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia. Ponadto, w przypadku uzyskania dodatkowej zgody od Uczestnika Szkolenia podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych.
 10. Uczestnik Szkolenia przyjmuje do wiadomości, że podczas i w związku z tymi Usługami może być wykonywana dokumentacja fotograficzna takiego Szkolenia i ich przebiegu. W konsekwencji Uczestnicy Szkolenia przyjmują do wiadomości, że ich wizerunek może zostać utrwalony w taki sposób, że będzie on stanowił szczegół całości. W tym zakresie Uczestnik Szkolenia wyraża dobrowolną zgodę na utrwalenie swojego wizerunku, a także na wykorzystanie i rozpowszechnienie tak uzyskanych utrwaleń swojego wizerunku – przez Organizatora lub na jego zlecenie – w ramach informowania o danym Szkoleniu, w tym w postaci relacji z przebiegu danego Szkolenia. Za zgodą uczestnika, jego wizerunek może być rozpowszechniany w następującym zakresie: media, portale społecznościowe, oraz strona internetowa BEAUTYEXPERT.
 11. Uczestnik oświadcza, że na podstawie art. 81 ust.1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wraz z późn. zm. wyrażam nieodpłatną, nieodwołalną, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodę na utrwalenie, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie mojego wizerunku oraz mojego głosu utrwalonych w formie pliku video, na nagraniach lub w formie obrazu. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania wizerunku i głosu przez Organizatora.
 12. W powyższym zakresie Uczestnicy Szkolenia przed przystąpieniem do udziału w Szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez Organizatora w celu przeprowadzenia Szkolenia oraz składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Szkoleniu.
 13. Na zakończenie szkolenia/ kursu Uczestnik zdaje egzamin praktyczny i teoretyczny.
 14. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania, niewykorzystywania do własnych celów w obrocie handlowym i nieudostępniania osobom trzecim żadnych materiałów roboczych, jakie otrzyma na zajęciach. Materiały mogą być wykorzystane przez uczestnika wyłącznie osobiście i do celów jego własnej pracy. Naruszenie tej reguły będzie ścigane.
 15. Niedozwolone jest fotografowanie przez Uczestników szkolenia/kursu. Ze względu na prawa autorskie i ochronę wizerunku zabronione jest umieszczanie zdjęć wykonanych podczas szkolenia/kursu w internecie i publikowanie ich na wszelkich nośnikach. Uczestnik szkolenia/kursu może zwrócić się z prośbą do Organizatora o przesłanie drogą e-mail zdjęć wykonanych podczas szkolenia/kursu tylko ze swoim wizerunkiem i zdjęć nieprzedstawiających twarzy innych Uczestników. W pozostałych przypadkach w sposób dosłowny konieczne jest oświadczenie zgody pozostałych Uczestników do przesłania zdjęć z ich wizerunkiem innym Uczestnikom szkoleni/kursu. Łamanie tych praw jest karane.
 16. W przypadku chęci uzyskania przez Uczestnika Szkolenia certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w Szkoleniu, Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do obowiązku zapłaty kwoty:
  • 100,00 zł – za wydanie duplikatu dyplomu/ certyfikatu ukończenia szkolenia,
  • 50,00 zł – za wydanie certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim,
  • 50,00 zł – za wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie każdego modułu zajęć.
 17. W przypadku niezdania przez Uczestnika Szkolenia egzaminu praktycznego lub teoretycznego i wyrażenia chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowego egzaminu w kwocie 600,00 zł.

§ 3. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora w terminie wskazanym w ust.1. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu w jednej z następujących form:
  • w formie pisemnej na adres Organizatora: BEAUTYEXPERT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 43/1, 65-001 Zielona Góra
  • w formie elektronicznej na następujący adres email: biuro@beautyexpert.zgora.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w zakresie dokonanego odstąpienia.
 4. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Szkolenia jest Organizator.
 2. Dane Uczestników Szkolenia są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO).
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji szkoleń na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i są przechowywane przez okres niezbędny do ich realizacji. W przypadku uzyskania dodatkowej zgody dane osobowe mogą być wykorzystane w innym celu i zakresie, jednakże zgodnie z treścią wyrażonej zgody. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację szkolenia.
 4. Dane uczestników szkolenia nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator w celu realizacji szkolenia może powierzyć dane Uczestników szkolenia innym podmiotom, jednakże w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia i przy założeniu, że podmioty te zapewnią gwarancje ochrony powierzony danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO.
 5. Uczestnicy Szkolenia mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, Uczestnicy Szkolenia mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem e-mail biuro@beautyexpert.zgora.pl lub inspektorem ochrony danych e-mail inspektor@kancelariadomagala.eu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Organizatora są w języku polskim.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Organizator nie wyraża zgody na swój udział w rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji i dochodzeniu roszczeń przez Konsumenta w sposób inny niż przed sądem powszechnym.

Powyższy Ogólny Regulamin szkolenia osobiście przeczytałam/-em, zrozumiałam/-em i się z nim w pełni zgadzam.


Aktualności
kurs wizażu

Kurs wizażu

Kurs – Kurs wizażu ( 1 poziom [...]

Kurs pedicure

Kurs – Pedicure

Termin [...]

Zajęcia w rocznej szkole kosmetycznej

Roczna szkoła kosmetyczna – system [...]

Kurs manicure hybrydowy

Kurs – Manicure hybrydowy

[...]